Çerez Bilgilendirme Metni

Yükleniyor...

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

ÇEREZ BİLGİLENDİRME METNİ

(“Çerez Bilgilendirme Metni”)

 

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”),10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’i (“Tebliğ”), ve ilgili mevzuat uyarınca, veri sorumlusu olarak Dirk Rossmann Mağazacılık Ticaret Limited Şirketi (“Rossmann” veya “Şirket”) tarafından,  https://www.rossmann.com.tr/ web sitesi üzerinden ve mobil uygulama (“Site”) ile ilgili hizmetleri sunarken kullandığımız çerez (cookie)  ve uygulamalar ile işlenen kişisel verileriniz hakkında siz değerli müşterilerimizi işbu Çerez Bilgilendirme Metni ile bilgilendirmek istiyoruz.

Çerezler Vasıtasıyla İşlenen Kişisel Verileriniz

Site çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Rossmann’ın Site’sini kullanarak çerez (cookie) ve benzeri formatların kullanımına izin vermiş olmaktasınız.

Site’yi mobilden ya da web sitesinden ziyaret ettiğinizde, çerez (cookie) formatında ya da benzeri türden dosyada söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan bilgiler aşağıda belirtilen amaçlar için cihazınız internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak konulabilir.

Site’de oturum çerezleri ve kalıcı çerezler, zorunlu çerezler, işlevsel ve analitik çerezler kullanmaktadır. İnternet tarayıcınızın "yardım" dosyasında çerezlerin kaldırılması, reddedilmesi hususunda verilen ve aşağıda belirttiğimiz talimatları izleyerek çerezleri reddedebilir, kaldırabilirsiniz.  Ancak, bu durumda web sitesinin ve mobil uygulamanın tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz kısıtlı şekilde sağlanabilir.

Çerezler (cookie), işbu Çerez Bilgilendirme Metni’nde belirtilen amaçlar dışında kullanılmamaktadır. Çerezler vasıtasıyla elde edilen kişisel verileriniz Rossmann tarafından Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve güvenliği sağlanmakta bu hususta şirketimiz tarafından idari ve teknik önlemler alınmaktadır.

Çerez Kullanım Amacımız

Rossmann olarak çerez (cookie) kullanımı ile;

 • Kalite kontrolünün yapılması ve hizmet kalitesinin artırılması,
 • Rossmann Site’si ile nereden ve hangi cihazlardan bağlanıldığı Site üzerinde hangi içeriği görüntülendiği ve ziyaretin süresi gibi Site’yi nasıl kullanıldığının tespiti de dahil olmak üzere; Site’nin nasıl kullanıldığının belirlenmesi,
 • Site üzerinden alışveriş yapanın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi,
 • İletişim için adres ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi,
 • Kayıt ve belgelerin düzenlenmesi, talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilebilmesi,
 • Rossmann Müşteri’lerine daha iyi bir alışveriş deneyiminin sağlanması, “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” Müşteri’lerin ilgilenebileceği Rossmann ürünleri hakkında Müşteri’lere bilgi verebilmesi, güncel kampanyaların aktarılması, Müşteri’lere öneri sunulabilmesi, kampanya, promosyon, indirim, teklif, etkinlikler, çekilişler, yarışmalar ve fırsat faaliyetleri ve  hizmetlerimizle ilgili Müşteri’lerimizin bilgilendirilmesi,
 • Çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemesi,
 • Müşterileri’lere daha iyi bir alışveriş deneyiminin sağlanması, “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verilebilmesi, güncel kampanyaların aktarılması, müşterilerimize öneri sunabilmesi, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizin bilgilendirebilmesi,
 • Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonların gerçekleştirilmesi, Site’nin analiz edilmesi ve Site’nin performansının, işlevselliğinin arttırılması ve kullanım kolaylığının sağlanması,
 • Kanun ve ilgili mevzuat gereği yasal yükümlülüklerin Rossmann tarafından yerine getirebilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarının kullanılabilmesi,

amacındayız.

Hangi Çerez Türlerini Kullanmaktayız?

Rossmann’da kullandılan çerez türleri ile Rossmann’ın söz konusu çerezleri kullanım amaçları aşağıdaki gibidir;

 • Sitemizi kullanımınız sırasında geçerli olan internet tarayıcınızı kapatıncaya kadar geçerliliklerini koruryan Oturum Çerezleri,
 • Tarayıcınızda saklanan ve tarafınızca silininceye dek veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan Kalıcı Çerezler,
 • Sitemizin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, Sitemizin özelliklerinden ve sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için kullanımı mecburi olan Zorunlu Çerezler,
 • Sitemizi ziyaretiniz sırasındaki davranış ve tercihlerinizin hatırlanması, Sitemizin etkin bir şekilde kullanılması, Sitemizin isteklerinize cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve siteyi nasıl kullandığınız hakkında verileri içeren, nitelikleri gereği kişisel verilerinizi içerebilen İşlevsel ve Analitik Çerezler.

 

Çerezlerin Saklanması ve Erişilmesi

Site’yi mobilden ya da web sitesinden ziyaret ettiğinizde, çerez ("cookie") formatında ya da benzeri türden dosyada söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan bilgiler cihazınız internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak saklanmaktadır.

Tarayıcınızı çerezleri tüm siteler veya belirli siteler için engelleyecek, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırabilirsiniz.

Site’yi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir, fakat tarayıcınızı tüm çerezleri engelleyecek şekilde ayarlamanız halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir. Aynı şekilde tarayıcınızı tüm çerezleri engelleyecek şekilde ayarlamanız Site’ye erişim sağlamanızı ya da Site’nin çeşitli işlevlerinden yararlanmanızı engelleyebilir.

Aşağıdaki yöntemleri kullanarak çerezlere izin verme ve reddetme imkanını kullanabilirsiniz:

Google Chrome        :          Tarayıcınızın adres bölümünde yer alan, "kilit işareti"ni tıklayarak, "Çerezler" sekmesinden çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.

Internet Explorer     :          Tarayıcınızın sağ üst bölümünde yer alan “Araçlar” bölümünden güvenlik sekmesini tıklayarak “izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerezleri yönetebilirsiniz.

Mozilla Firefox         :          Tarayıcınızın sağ üst köşesinde yer alan “menüyü aç” sekmesini tıklayınız. “Seçenekler” görselini tıklayarak “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerezleri yönetebilirsiniz.

Opera                         :          Tarayıcınızın “Tercihler” bölümünde “Gelişmiş”i seçerek “Çerezler” bölümünden çerez yönetimini yapabilirsiniz.

Safari                         :          Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” Bölümünden tüm çerez yönetiminizi yapabilirsiniz.

Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Nelerdir?

Kişisel veri sahipleri olarak Kanun’un “İlgili kişinin hakları”  başlıklı 11. maddesi uyarınca;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarınız bulunmaktadır.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Müşteri Aydınlatma Metni’nde ‘Veri Sorumlusunun Kimliği’ başlığı altında belirtilen web adresimize mail yolu ile ya da  şirket adresine posta yolu ile usulüne uygun, kimlik bilgilerinizi belirtir şekilde iletmeniz halinde, Rossmann söz konusu talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınarak talebinizi sonuçlandıracaktır.

İşbu Çerez Bilgilendirme Metni, değişen süreçlerimiz ve Kanun’a uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Rossmann olarak Sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya Site’ye yeni çerezler ekleyebiliriz. Gerçekleşebilecek güncellemeler için Site’mizi düzenli aralıklarla ziyaret etmenizi rica ederiz.

Dirk Rossmann Mağazacılık Tic. Ltd. Şti.

 

 

https://www.rossmann.com.tr- sınıflandırılmış çerez listesi
Çerez Adı Çerez Sağlayıcı (Domain) Çerez Türü Çerez Süresi Çerez Tanımı
_dc_gtm_UA-136158814-1 .rossmann.com.tr Zorunlu 1 dakika Google Analytics sunucu isteklerinin sayısını izlemek için kullanılır
PHPSESSID .www.rossmann.com.tr Zorunlu Oturum Süresince Bir kullanıcının sayfalar arasında oturum açma durumunu korumak için kullanılır.
gdpr .id5-sync.com Zorunlu 5 dakika Ziyaretçinin tanımlama bilgisi onay kutusunu kabul edip etmediğini belirler. Bu, yeniden denemede çerez onay kutusunun tekrar gösterilmemesini sağlar.
__cf_bm .useinsider.com Zorunlu Oturum Süresince Cloudflare'nin bot ürünleri, sitenizi kötü botlardan korumak için otomatik trafiği tanımlar ve azaltır. Cloudflare, __cf_bm tanımlama bilgisini, Bot Yönetimi veya Bot Dövüş Modu tarafından korunan Müşteri sitelerine erişen Son Kullanıcı cihazlarına yerleştirir. Bu bot çözümlerinin düzgün çalışması için __cf_bm tanımlama bilgisi gereklidir.
recently_viewed_product www.rossmann.com.tr Zorunlu Oturum Süresince Kolay gezinme için son görüntülenen ürünlerin ürün kimliklerini saklar.
recently_compared_product www.rossmann.com.tr Zorunlu Oturum Süresince Yakın zamanda karşılaştırılan ürünlerin ürün kimliklerini saklar.
recently_viewed_product_previous www.rossmann.com.tr Zorunlu Oturum Süresince Kolay gezinme için daha önce görüntülenen ürünlerin ürün kimliklerini saklar.
product_data_storage www.rossmann.com.tr Zorunlu Oturum Süresince Son Görüntülenen / Karşılaştırılan Ürünlerle ilgili ürün verileri için yapılandırmayı depolar.
recently_compared_product_previous www.rossmann.com.tr Zorunlu Oturum Süresince Kolay gezinme için daha önce karşılaştırılan ürünlerin ürün kimliklerini saklar.
mage-cache-sessid www.rossmann.com.tr Zorunlu Oturum Süresince Bu tanımlama bilgisinin değeri, yerel önbellek deposunun temizlenmesini tetikler. Tanımlama bilgisi arka uç uygulaması tarafından kaldırıldığında, Yönetici yerel depolamayı temizler ve tanımlama bilgisi değerini true olarak ayarlar.
mage-cache-storage www.rossmann.com.tr Zorunlu Oturum Süresince E-ticaret işlevlerini etkinleştiren ziyaretçiye özel içeriğin yerel olarak depolanması.
mage-cache-storage-section-invalidation www.rossmann.com.tr Zorunlu Oturum Süresince Geçersiz kılınması gereken belirli içerik bölümlerinin yerel olarak depolanmasını zorlar.
mage-messages www.rossmann.com.tr Zorunlu Oturum Süresince Çerez onay mesajı ve çeşitli hata mesajları gibi kullanıcıya gösterilen hata mesajlarını ve diğer bildirimleri izler. Mesaj, alışveriş yapan kişiye gösterildikten sonra çerezden silinir.
magepal-enhanced-ecommerce www.rossmann.com.tr Zorunlu Oturum Süresince Bu çerez, önbellek işlevi için gereklidir. Web sitesi tarafından, ziyaretçi ile web sitesi arasındaki yanıt süresini optimize etmek için bir önbellek kullanılır.
_ga .rossmann.com.tr Performans 2 yıl Bu çerez Google Analytics tarafından kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır.
_gid .rossmann.com.tr Performans 24 saat Kullanıcının internet sitesini nasıl kullandığına dair veriler oluşturmak için benzersiz bir ID/kimlik kaydetmeye yarar.
uid .criteo.com Performans 60 gün Bir kullanıcıyı tanımlamak için benzersiz bir kimlik içerir
_ga_04H18K3L1D .rossmann.com.tr Performans 2 yıl Bu çerez Google Analytics tarafından kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır.
stx_user_id .sharethrough.com Performans 1 yıl Hedeflenen ve alakalı içerik sunma
_gat .rossmann.com.tr Performans 1 dakika İstek oranını kısmak için kullanılan Google Analytics çerezi.
u .creativecdn.com Performans 1 yıl Bu çerez, web sitelerinin nasıl kullanıldığını veya pazarlama kampanyalarının ne kadar etkili olduğunu anlamaya yardımcı olmak veya web sitelerini ziyaretçiler için özelleştirmeye yardımcı olmak için kullanılır.
audit .rubiconproject.com Performans 1 yıl Çerez onay verilerini kaydetmek için Rubicon Project çerezi.
visitor-id .media.net Performans 1 yıl Bu çerez, ziyaretçi hakkında bilgi toplamak için kullanılır. Bu bilgiler, web sitesinin operatöründe dahili analitik için saklanacaktır.
_hjFirstSeen .rossmann.com.tr Performans 30 gün Çerez, Hotjar'ın toplam oturum sayısı için kullanıcının yolculuğunun başlangıcını izleyebileceği şekilde ayarlanır. Herhangi bir tanımlayıcı bilgi içermez.
_hjIncludedInPageviewSample www.rossmann.com.tr Performans 30 gün Bu çerez, bu ziyaretçinin sitenizin sayfa görüntüleme limiti tarafından tanımlanan veri örneğine dahil olup olmadığını Hotjar'a bildirmek için ayarlanmıştır.
_hjIncludedInSessionSample www.rossmann.com.tr Performans 30 gün Bu çerez, ziyaretçinin sitenizin günlük oturum limiti tarafından tanımlanan veri örneğine dahil olup olmadığını Hotjar'a bildirmek için ayarlanmıştır.
_hjSession_# .rossmann.com.tr Performans 30 gün Geçerli oturum verilerini tutan bir çerez. Bu, oturum penceresindeki sonraki isteklerin aynı Hotjar oturumuna atfedilmesini sağlar.
_hjSessionUser_# .rossmann.com.tr Performans 365 gün Bir kullanıcı Hotjar komut dosyasının bulunduğu bir sayfaya ilk geldiğinde ayarlanan Hotjar çerezi. Tarayıcıda o siteye özgü olan Hotjar Kullanıcı Kimliğini kalıcı kılmak için kullanılır. Bu, aynı siteye yapılan sonraki ziyaretlerdeki davranışın aynı kullanıcı kimliğiyle ilişkilendirilmesini sağlar.
ts .creativecdn.com Fonksiyonel Oturum Süresince Bu çerez genellikle PayPal tarafından sağlanır ve web sitesindeki ödeme hizmetlerini destekler.
form_key www.rossmann.com.tr Fonksiyonel Oturum Süresince Verileri Siteler Arası İstek Sahteciliğinden (CSRF) korumak için tüm form gönderimlerine rastgele bir dize ekleyen bir güvenlik önlemi.
pid .smartadserver.com Fonksiyonel 2 yıl SmartAdServer, uzaktan reklam sunma sistemidir. Siteler ve Reklamverenler, çevrimiçi reklam kampanyalarının dağıtımını yönetmek için sistemi kullanıyor. Kampanyalarının sunumunu takip etmek ve performanslarını artırmak için ziyaretçileri hakkında anonim istatistiksel veriler toplayabilirler.
_hjAbsoluteSessionInProgress .rossmann.com.tr Fonksiyonel 30 gün Çerez, Hotjar'ın toplam oturum sayısı için kullanıcının yolculuğunun başlangıcını izleyebileceği şekilde ayarlanır. Herhangi bir tanımlayıcı bilgi içermez.
_gcl_au .rossmann.com.tr Pazarlama 3 ay Dönüşümleri depolamak ve izlemek için kullanılır.
_fbp .rossmann.com.tr Pazarlama 3 ay Facebook tarafından, üçüncü taraf reklamcılardan gerçek zamanlı teklif verme gibi bir dizi reklam ürünü sunmak için kullanılır
IDE .doubleclick.net Pazarlama 2 yıl Bu çerez, DoubleClick/Google Marketing Suite'teki reklam kampanyalarının hedeflenmesi, analiz edilmesi ve optimizasyonu için kullanılır
tuuid .bidswitch.net Pazarlama 13 ay Bireysel kullanıcıları tanımlamak için benzersiz değer.
tuuid_lu .bidswitch.net Pazarlama 3 ay Bidswitch.com'un ziyaretçiyi birden çok web sitesinde izlemesini sağlayan benzersiz bir ziyaretçi kimliği içerir. Bu, Bidswitch'in reklam alaka düzeyini optimize etmesine ve ziyaretçinin aynı reklamları birden çok kez görmemesini sağlamasına olanak tanır.
TestIfCookieP .smartadserver.com Pazarlama 2 yıl SmartAdServer, uzaktan reklam sunma sistemidir. Siteler ve Reklamverenler, çevrimiçi reklam kampanyalarının dağıtımını yönetmek için sistemi kullanıyor. Kampanyalarının sunumunu takip etmek ve performanslarını artırmak için ziyaretçileri hakkında anonim istatistiksel veriler toplayabilirler.
csync .smartadserver.com Pazarlama 1 gün Kullanıcı reklamlarını görüntülemek için kullanıcının hareketini ve çeşitli reklamveren tekliflerini temel alarak reklam gösterimini optimize eder.
CMID .casalemedia.com Pazarlama 1 yıl Hedeflenen reklamları görüntülemek amacıyla, ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili anonim verileri toplar.
CMPS .casalemedia.com Pazarlama 3 ay Hedeflenen reklamları görüntülemek amacıyla, ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili anonim verileri toplar.
CMPRO .casalemedia.com Pazarlama 3 ay Daha alakalı reklamlar sunmak için birden fazla web sitesinden ziyaretçi davranışı hakkında veri toplar - Bu, web sitesinin ziyaretçiye aynı reklamın gösterilme sayısını sınırlamasına da olanak tanır.
khaos .rubiconproject.com Pazarlama 2920 gün Reklam kampanyalarını izlemek ve anonimleştirilmiş kullanıcı davranışı istatistiklerini toplamak için kullanılır.
obuid .outbrain.com Pazarlama 3 ay Anonim kullanıcının kimliğini tutar. Önerilerin tıklanması gibi kullanıcı işlemlerini izlemek için kullanılır
criteo exchange.mediavine.com Pazarlama 1 ay Bu çerez Outbrain tarafından ayarlanır ve web sitesi ile ilgili teknik verileri analiz etmek için kullanılır.
ayl_visitor .omnitagjs.com Pazarlama 1 ay Bu çerez, ziyaretçi hakkındaki verileri kaydeder. Bilgiler, reklam alaka düzeyini optimize etmek için kullanılır.
PugT .pubmatic.com Pazarlama 29 gün Aynı reklam ağını kullanan web siteleri arasında tekrar ziyaretler sırasında kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kimlik kaydeder. Kimlik, hedeflenen reklamlara izin vermek için kullanılır.
test_cookie .doubleclick.net Pazarlama 1 yıl Bu çerez, web sitesi ziyaretçisinin tarayıcısının çerezleri destekleyip desteklemediğini belirlemek için DoubleClick (Google'a aittir) tarafından ayarlanır.
_ttp .tiktok.com Pazarlama 1 yıl Reklam kampanyalarınızın performansını ölçmek ve iyileştirmek ve kullanıcının TikTok'taki deneyimini (reklamlar dahil) kişiselleştirmek için.
_tt_enable_cookie .rossmann.com.tr Pazarlama 1 yıl Bu çerez, reklamlarımızı optimize etmemize yardımcı olmak için web sitenizin etkinliğini izlemenin bir aracı olarak kullanılır.
A3 .yahoo.com Pazarlama 1 yıl Ads targeting cookie for Yahoo
c .bidswitch.net Pazarlama 1 yıl Bu çerez, kullanıcı tanımlama senkronizasyonunu ve çeşitli reklam hizmetleri arasında kullanıcı verilerinin değiş tokuşunu kontrol etmek için kullanılır.
data-c-ts .media.net Pazarlama 1 ay Web siteleri arasında kullanıcı hakkında veri toplar - Bu veriler, reklamları daha alakalı hale getirmek için kullanılır.
data-c .media.net Pazarlama 1 ay Kullanıcıya ilgili içerik ve reklam sunar.
fr .facebook.com Pazarlama 90 gün Hedefli reklamcılık için kullanılan benzersiz bir tarayıcı ve kullanıcı kimliği içerir.
cf .id5-sync.com Pazarlama 1 gün Üçüncü taraf reklamcıların ziyaretçiyi alakalı reklamla hedeflemesine olanak tanıyan, ziyaretçi için benzersiz bir kimlik belirler. Bu eşleştirme hizmeti, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır.
cip .id5-sync.com Pazarlama 1 gün Ziyaretçiye ilgili içeriği ve reklamı sunmak için kullanılır - Hizmet, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır.
cnac .id5-sync.com Pazarlama 1 gün Ziyaretçiye ilgili içeriği ve reklamı sunmak için kullanılır - Hizmet, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır.
car .id5-sync.com Pazarlama 1 gün Ziyaretçiye ilgili içeriği ve reklamı sunmak için kullanılır - Hizmet, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır.
mv_tokens exchange.mediavine.com Pazarlama 14 gün Bu çerez mediavine reklam ajansı ile ilişkilidir. Kullanıcı ile ilgili profil oluşturup ilgili reklamları göstermek amaçlıdır.
KRTBCOOKIE_97 .pubmatic.com Pazarlama 29 gün Aynı reklam ağını kullanan web siteleri arasında tekrar ziyaretler sırasında kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kimlik kaydeder. Kimlik, hedeflenen reklamlara izin vermek için kullanılır.
mv_tokens_eu-v1 exchange.mediavine.com Pazarlama 14 gün Üçüncü taraf reklam verenlerin ilgili reklamla ziyaretçiyi hedeflemesine izin veren benzersiz bir kimlik belirler. Bu eşleştirme hizmeti, reklam verenler için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır.
am_tokens exchange.mediavine.com Pazarlama 14 gün Kullanıcıya alakalı içerik ve reklam sunar.
am_tokens_eu-v1 exchange.mediavine.com Pazarlama 14 gün Kullanıcıya alakalı içerik ve reklam sunar.
tvid .tremorhub.com Pazarlama 1 yıl Tremorvideo reklam çerezi.
tv_UICR .tremorhub.com Pazarlama 1 ay Tremorvideo reklam çerezi
yieldmo_id .yieldmo.com Pazarlama 1 yıl Cihaz tanımlayıcısını kullanarak izleme yapar.
tt_viewer .teads.tv Pazarlama 1 yıl "Teads, ortak web sitelerimizde gördüğünüz video reklamları kişiselleştirmeye yardımcı olmak için bir tt_viewer"" çerezi kullanır."""
tluid .3lift.com Pazarlama 3 ay Bu çerez, ziyaretçiyi tanımlamak ve birden fazla web sitesinden ziyaretçi verilerini toplayarak reklam alaka düzeyini optimize etmek için kullanılır - bu ziyaretçi verilerinin değişimi normalde bir üçüncü taraf veri merkezi veya reklam değişimi tarafından sağlanır.
ptrcriteo .ads.yieldmo.com Pazarlama 1 yıl Pazarlama çerezi.
33x_ps .33across.com Pazarlama 1 yıl 33Across tarafından sağlanan bir reklam hizmetidir.
ad-id .amazon-adsystem.com Pazarlama 6 ay Amazon tarafından, farklı bir web sitesindeki reklam tıklamalarına dayalı olarak web sitesindeki kullanıcı eylemlerini ve hedef içeriği kaydetmek için kullanılır.
ad-privacy .amazon-adsystem.com Pazarlama 5 yıl Amazon tarafından, farklı bir web sitesindeki reklam tıklamalarına dayalı olarak web sitesindeki kullanıcı eylemlerini ve hedef içeriği kaydetmek için kullanılır.
am-uid .admixer.net Pazarlama 3 ay Bu çerez, ziyaretçiyi tanımlamak ve birden çok web sitesinden ziyaretçi verilerini toplayarak reklam alaka düzeyini optimize etmek için kullanılır.
CID .us.ck-ie.com Pazarlama 7 gün Bir kullanıcıya göz atma alışkanlıklarına göre hedeflenmiş reklamlar sunmak için kullanılır
cksync.php www.rossmann.com.tr Pazarlama Oturum Süresince Media.net tarafından kullanıcılara ilgi alanlarına göre bir sitede benzersiz reklamlar sunmak için kullanılır.
ga-audiences www.rossmann.com.tr Pazarlama Oturum Süresince Google AdWords tarafından, müşteriye dönüşme olasılığı yüksek olan ziyaretçilerle yeniden etkileşim kurmak için kullanılır.
sync www.rossmann.com.tr Pazarlama Oturum Süresince Kullanıcıya ilgi alanlarına göre alakalı reklamlar göstermek için kullanılan bir oturum çerezi.
td www.rossmann.com.tr Pazarlama Oturum Süresince Kullanıcılara hedefli reklamlar sunmak için kullanılır.
um www.rossmann.com.tr Pazarlama Oturum Süresince Teklif sürecini etkinleştirmek için kullanılır.
umeh .360yield.com Pazarlama 3 ay Teklif sürecini etkinleştirmek için kullanılır.
um .360yield.com Pazarlama 3 ay Teklif sürecini etkinleştirmek için kullanılır.
uuid .tpmn.co.kr Pazarlama 1 yıl Kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili verileri toplar. Kayıtlı veriler, hedeflenen reklamlar için kullanılır.
__auid .admixer.co.kr Pazarlama 2 yıl Reklam verenlerin ilgili reklamla ziyaretçiyi hedeflemesine izin veren benzersiz bir kimlik belirler.
__id_utm .admixer.co.kr Pazarlama 2 yıl Ziyaretçi için, üçüncü taraf reklam verenlerin ilgili reklamla ziyaretçiyi hedeflemesine izin veren benzersiz bir kimlik belirler.
__id_inf_131 .admixer.co.kr Pazarlama 2 yıl Kullanıcıya alakalı içerik ve reklam sunar.
__puid_131 .admixer.co.kr Pazarlama 2 yıl Reklam verenlerin ilgili reklamla ziyaretçiyi hedeflemesine izin veren benzersiz bir kimlik belirler.
_ljtrtb_86 .lijit.com Pazarlama 1 yıl Birden fazla iş ortağı aynı anda kimliklerini platforma ilettiğinde bu çerezi geçici olarak ayarlar.
admRtbUidCkey34334Ssp245 .s3xified.com Pazarlama 10 yıl Bu çerez, hedefleme ve reklam amaçlı olarak kullanılmaktadır.
admRtbUidCkey34334Ssp245 .admedia.com Pazarlama 10 yıl Bu çerez, hedefleme ve reklam amaçlı olarak kullanılmaktadır.
viewer_token .csync.loopme.me Pazarlama 3 ay Çerez, ziyaretçileri birden çok web sitesinde izleyerek tercihlerine göre ilgili reklamların sağlanmasına yardımcı olur.
targetcid7 .addlv.smt.docomo.ne.jp Pazarlama 2 yıl Bu çerez, web sitesi ziyaretçileri için reklamları iyileştirmek için kullanılır. Daha alakalı reklamları site ziyaretçilerine yönlendirebilir.
IDSYNC .analytics.yahoo.com Pazarlama 1 yıl Çerez verilerinin ziyaretçinin tarayıcısında güncellenmesi gerekip gerekmediğini belirler - Bu, üçüncü taraf reklam sunma şirketleri tarafından belirlenir.
SCM .smaato.net Pazarlama 10 gün Bu çerez gerçek zamanlı bir reklam teknolojisi platformu sağlayan Smaato ya aittir.
SCM1001722 .smaato.net Pazarlama 10 gün Bu çerez gerçek zamanlı bir reklam teknolojisi platformu sağlayan Smaato ya aittir.
SCMaps .smaato.net Pazarlama 10 gün Bu çerez gerçek zamanlı bir reklam teknolojisi platformu sağlayan Smaato ya aittir.
pb_rtb_ev .contextweb.com Pazarlama 1 yıl Kullanıcının aynı reklam ağını kullanan web sitelerindeki hareketine dayalı olarak reklam gösterimini optimize etmek amacıyla IP ve anonimleştirilmiş kullanıcı verilerini kaydetmek için kullanılır.
V .contextweb.com Pazarlama 1 yıl Kullanıcının aynı reklam ağını kullanan web sitelerindeki hareketine dayalı olarak reklam gösterimini optimize etmek amacıyla IP ve anonimleştirilmiş kullanıcı verilerini kaydetmek için kullanılır.