Katalog Markalarımız Mağazalar 0 Sepet
0 Sepet

Alışveriş Sepetim

Sepete eklediğiniz son 5 ürün listeleniyor.

Alışveriş Sepetinizde Ürün Bulunmamaktadır.


ROSSMANN ÇEKİLİŞ KVKK METNİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE BU KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ İLE İLGİLİ AYDINLATMA METNİ 
Değerli Müşterimiz (Çekiliş Katılımcısı), DİRK ROSSMANN MAĞAZACILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Şirket/ Veri Sorumlusu) olarak kişisel verilerinizin mahremiyetinin farkındayız. Bu sebeple kişisel verilerinizin korunmasını önemsemekteyiz.
Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile şirketimiz DİRK ROSSMANN MAĞAZACILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.
1-VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ 
Şirket, KVKK ve ilgili düzenlemeler kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür. 
Adres        : Acıbadem Mahallesi Dinlenç Cad. Ayar Apt Apt. No: 8/16 Kadıköy/ İstanbul 
Telefon    : (212) 465 64 63
E-posta    : [email protected]

2-İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER 
Şirket’imiz katılmış olduğunuz kampanya kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlemektedir; 
Kimlik Bilgileriniz: Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz; 
İletişim Bilgileriniz: Telefon numaranız, adresiniz 
Fatura/ Ödeme bilgileriniz: Kampanya kapsamında alışveriş merkezimizden yaptığınız alışverişlerinizi gösterir faturalarınız.

 

3-KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI 
KVKK’nun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde kişisel verileriniz; Şirketimizin düzenlediği işbu kampanya kapsamında yapılacak çekilişte çekiliş listesinin oluşturulması, çekilişin yapılması ve kazanan asil ve yedek talihlilerin gazete ilanı, web sitesi , sosyal medya kanalları ve mağaza içi görseller gibi yöntemler aracılığı ile duyurulması ve çekilişin gerçekleştirilmesi süreçleri ile ilgili olarak gerekli yasal prosedürlerin gerçekleştirilmesi, izinlerin alınması amacı kapsamında işlenmektedir. 
4-İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI 
Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla; şirket içerisinde ve yasal yükümlülükler dahilinde yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir. 
5-KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ 
Kişisel verileriniz, Şirket ile hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden; fiziki, yazılı ve sözlü olmak kaydıyla, yukarıda yer verilen amaçlar dahilinde Kanun’un 5 ve 8. madde hükümlerinde sayılan hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. 
Açık rızanızın bulunması,
Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,
Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 
6-KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI 
Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır: 
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 
7-HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ 
İlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğin 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle [email protected] adresine iletebilirsiniz. 
Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flaş bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir. 

8-KİŞİSEL VERİLERİN KULLANIMINA İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ 
DİRK ROSSMANN MAĞAZACILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Şirket/ Veri Sorumlusu) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 11. maddesi uyarınca “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni” aracılığıyla 13/06/2022 tarihinde işlenen kişisel verileriniz hakkında bilgilendirildiniz. 
Siz değerli Müşterimiz (Çekiliş Katılımcısı) ile hukuki ilişkilerimiz kapsamında; 
Kampanya kapsamında yapılacak çekilişte çekiliş listesinin oluşturulması, çekilişin yapılması ve kazanan asil ve yedek talihlilerin gazete ilanı, web sitesi, sosyal medya kanalları ve avm içi görseller gibi yöntemler aracılığı ile duyurulması amacıyla; Ad, Soyad, Doğum tarihi, Telefon numarası, Adres ve fatura bilgilerimin
Çekilişin gerçekleştirilmesi süreçleri ile ilgili olarak gerekli yasal prosedürlerin gerçekleştirilmesi ve gerekli izinlerin alınması amacıyla; Ad, Soyadı, Doğum tarihi, Telefon numarası, Adres bilgilerimin, 
yukarıdaki amaçlarla kişisel verilerimin işlenmesini, yurtiçinde aktarılmasını onaylıyorum.